Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi


Kuruluş:  Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Master Programı 2000 yılında kurulmuş,  2002 yılından itibaren mezun vermektedir.

Amaç: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi master programı bu eğitimi alan bir diş hekimine oral cerrahi tedavilerde güncel bilimsel gelişmeler ve klinik uygulamalarda yetkinlik kazandırır.

Hedef: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi master eğitiminde temel hedefimiz; kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendi kararlarını alan ve sorumluluğunu üstlenen, uyumlu, araştırmacı, bilimsel, üretken, tıbbi ve etik prensiplere saygılı, araştırmacı sürekli eğitimin önemini kavrayan ve uygulayan, bireyler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında Yüksek Lisans Diploması” derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde yer alan "İkinci Bölüm-Kabul ve Kayıt Esasları" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Dişhekimliği Fakültesinden mezun olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Ders dönemini takiben öğrenci tez çalışmasına başlar.

Master programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez jürisi, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tez ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan doktora öğrencisi, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Master tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez çalışması konusu verilir. 

Program Profili: Yüksek Lisans programının iki ana amacı bulunmaktadır: (1 ) programdaki adaylara Ağız Diş ve Çene Cerrahisi disiplininin kapsadığı konularda hem teorik hem de klinik alanlarda yetkinlik kazandırmak ve (2) sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu Ağız Diş ve Çene Cerrahlarını yetiştirmektir. 

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle): Program mezunları çoğunlukla Özel sektör veya kamu sağlık kuruluşlarında çalışabildikleri gibi akademisyen olarak çalışmalarına devam edebilirler. Bununla birlikte diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında danışman olarak çalışabilirler. 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Master eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar akademik çalışmalarına devam ederek doktor, yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri ve ölçme ve değerlendirme biçimleri “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

 Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz: Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Başarı notu, doktorada CB’den düşük olamaz. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir.

Mezuniyet Koşulları: Yeterlilik koşulları ve kurallarında açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme): Tam zamanlı

Bölüm Olanakları: Ağız Diş ve Çene Cerrahisi doktora programında iki profesör, iki doçent ve iki yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi bulunmaktadır. Programın bağlı bulunduğu Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde, üç adet Genel anestezi ameliyathanesi, bir adet lokal anestezi ameliyathanesi, bir adet profesör kliniği, bir adet öğretim üyesi kliniği, bir adet uzman kliniği, bir adet sert doku laboratuvarı, bir adet kütüphane, ve Dört adet akıllı sınıf yer almaktadır