Genel Bilgi

Program Tanımları

Kuruluş: Fitoterapi Yüksek Lisans Programı, 2006 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. 

Amaç: Programın temel amacı; çeşitli disiplinlerde bütünleştirilmiş geniş tabanlı uygulamalarla fitoterapi ve biyolojik bilimlerde en modern araştırmalar yöntemleri uygulayabilen, yüksek donanıma sahip yüksek lisans öğrencilerini yetiştirmektir. 

Hedef: Programın başlıca hedefi bitkilerin insan sağlığı bakımından önemli özelliklerini bilimsel bulgulara dayanarak değerlendirmesini sağlayabilmektedir. Bu amaçla bitkisel ürünlerinin insan sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisindeki yerini bilimsel bulgular ışığında değerlendirebilen, bitkisel bileşenlerin biyoyararlanım, farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini yorumlayabilen, fitoterapi ürünlerinin hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki etkili bileşenlerini, etki şeklini, dozajını ve olası risklerini değerlendirebilen roblemler karşısında güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü mezunlar yetiştirmektir 

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fitoterapi alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans

Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde yer alan "İkinci Bölüm-Kabul ve Kayıt Esasları" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Yüksek Hemşirelik ve Fizyoterapi Bölümleri mezunu veya Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. Anabilim dalı kararıyla tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.  Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi (tezli programda)/ üç tanesi (tezsiz programda), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili: Farmakognozi doktora programı, öğrencilerine doğal kaynaklı, öncü ilaç molekülü keşfi, halk tedavi kültürüne ait bilgilerin toplanması ve bilimsel olarak geçerliğinin test edilmesi, ve doğal kaynaklı ilaçların kalite kontrol testleri, kalitatif ve kantitatif değerlendirmelerini yapabilme ve söz konusu alanlarda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları irdeleme, yorum yapabilme ve bağımsız olarak araştırma yapabilme yeteneği kazandırır. Farmakognozinin farklı uygulama alanlarında çalışabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, etik değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş farmakognostlar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri: Mezunlar, ilaç sanayi ve ilaç kalite kontrol laboratuvarları olmak üzere doğal kaynaklı ilaç ve/veya ilaç molekülleri ilgili her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdüren birimlerde geniş istihdam imkânlarına sahiptir. Gıda takviyeleri, fonksiyonel gıdalar, nütrasötiklerin kalite kontrol, biyolojik aktivite vb. analiz laboratuvarlarında çalışabilirler. İlgili Bakanlıklarda insan ve çevre sağlığında kullanılan (ilaç, kozmetik, gıda katkı maddeleri, takviye edici gıdalar, tıbbi mazlemeler v.d.) ürünlerin güvenliği ile ilgili risk değerlendirmelerinde görev alabilirler. Ayrıca son yıllarda oldukça popüler olan fitoterapi alanında da istihdam edilebilirler. Buna ek olarak,  yurt içinde veya yurt dışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler. Üniversitelerin Farmakognozi Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan ve akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz: Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Başarı notu, yüksek lisansta CC’den düşük olamaz. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir. 

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Fitoterapi Yüksek Lisans programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tez savunmasında başarılı olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.  .  

Çalışma Şekli: Tam zamanlı 

Bölüm Olanakları: FarmakognoziAnabilim Dalında dört profesör ve iki yardımcı doçent görev yapmaktadır. İki araştırma görevlisi ve bir bölüm teknisyeni mevcuttur. Araştırmaların gerçekleştirildiği 3 araştırma laboratuvarı (2 farmakognozi ve 1 analiz) ve iki öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.