İlaç ve Kozmetik Üretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi


Program: İlaç Ve Kozmetik Üretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

 

Amaç: Bu program eczacı, kimya mühendisi veya benzeri diplomalara sahip kişilere ( özellikle ilaç sanayiinde çalışan) mesleklerinde daha yararlı olabilmeleri ve bilgilerine yeni ufuklar katabilmeleri amacı ile oluşturulmuş 2 yıllık tezsiz/tezli  bir yüksek lisans programıdır.

 

Hedef: Bu programla ülkemiz ilaç  endüstrisinde  çalışan eczacı ve kimya mühendislerinin karşılaştıkları sorunlarda yardımcı olmak ve  problem çözme becerilerini artırmaları planlanmaktadır.  Eğitim süresince öğrencilere, insan sağlığını koruyacak ve olumlu katkılar sağlayacak ilaç ve  kozmetik ürünlerinin  tasarlanmasından  tüketicinin kullanımına sunulabilmesi için gerekli tüm süreçler konusunda bilgilendirmenin yanında  ilaç endüstrisinde alt yapı ve otomasyondan başlayıp yeni üretim teknolojileri öğretilecektir.Ayrıca öğrenciler Türkiye ve Avrupa Birliği içinde geçerli ilaç ve kozmetik kanunu ve yönetmelikleri başta olmak üzere, diğer ülkelerde uygulanan yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirilecektir.  Bu programı tamamlayan uzmanlar,  endüstriyel ve kamu kuruluşlarında farklı bölüm ve kademelerde görev alabilecekler ve ARGE faaliyetlerinde  çalışabileceklerdir.

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlaç Ve Kozmetik Üretim Teknolojileri alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans

Kabul ve kayıt koşulları: İlaç Ve Kozmetik Üretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programına başvuran adaylar, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi kimya bölümü, Mühendislik Fakültesi  kimya mühendisliği, veya benzeri lisans program mezunları olmalıdırlar.

Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde yer alan "İkinci Bölüm-Kayıt ve Kayıt Esasları" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yüksek lisans programlarına başvurularda;
a) Adayın lisans diplomasına sahip olması,
b) Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olunması durumunda, YÖK tarafından verilen denklik belgesine sahip olması istenir.
c) Yeditepe Üniversitesi lisans mezunları için yabancı dil yeterliliği aranmaz.

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

Yeterlik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. Anabilim dalı kararıyla tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.  Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi (tezli programda)/ üç tanesi (tezsiz programda), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili: Bu programla ülkemiz ilaç  endüstrisinde  çalışan eczacı ve kimya mühendislerinin karşılaştıkları sorunlarda yardımcı olmak ve  problem çözme becerilerini artırmaları planlanmaktadır.  Eğitim süresince öğrencilere, insan sağlığını koruyacak ve olumlu katkılar sağlayacak ilaç ve  kozmetik ürünlerinin  tasarlanmasından  tüketicinin kullanımına sunulabilmesi için gerekli tüm süreçler konusunda ilaç endüstrisinde çalışan eczacı ve kimya mühendislerini eksik yönlerini tamamlamaktır.Ayrıca öğrenciler Türkiye ve Avrupa Birliği içinde geçerli ilaç ve kozmetik kanunu ve yönetmelikleri başta olmak üzere, diğer ülkelerde uygulanan yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirilecektir.  Bu programı tamamlayan uzmanlar,  endüstriyel ve kamu kuruluşlarında farklı bölüm ve kademelerde görev alabilecekler ve ARGE faaliyetlerinde  çalışabileceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri: Mezunlar, ilaç sanayi ve ilaç kalite kontrol laboratuvarları olmak üzere ilaçla ilgili her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdüren birimlerde geniş istihdam imkânlarına sahiptir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Bu program için bir üst dereceye geçiş önerisi yoktur.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz : Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli : Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz : Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar : Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurumiçi veya kurumdışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurumiçi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurumdışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme : Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Başarı notu, yüksek lisansta CC’den düşük olamaz. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir.

 

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir İlaç Ve Kozmetik Üretim Teknolojileri Yüksek Lisans programında mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve projeysini tamamlamak  yeterlilik koşuludur. 

 

Çalışma Şekli: Tam zamanlı 

Bölüm Olanakları: İlaç Ve Kozmetik Üretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programında Eczacılık Fakültesi ve Kimya Mühendisliği bölümünün seçkin hocaları görev almakta ve derslere ilgili labaratuvarlar kullanılmaktadır.