Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi


Program Tanımları

Kuruluş: Farmasötik Kozmetoloji yüksek Lisans Programı, 2007 yılından başlayarak Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Kozmetoloji Bilim Dalı, kozmetik ürünlerin tanımı, sınıflaması, üretimi, kalite kontrolü, kullanıcı üzerindeki etkileri ve güvenliği konuları ile ilgili tüm yasal düzenlemelerle ilgili konularına odaklanmış bir bilim dalıdır. Kozmetoloji Yüksek Lisans programının amacı ise programa katılan öğrencileri, kozmetoloji konusunda  yetkin birer uzman olarak yetiştirmektir. 

Hedef: Programın hedefi; evrensel standartlarda kozmetoloji eğitimini sürdürerek, toplumun sürekli değişen ve gelişen kozmetik gereksinimlerine yanıt verecek, yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık

akademik çalışmalar yapabilecek, endüstriyel ve kamu kuruluşlarında farklı bölüm ve kademelerde görev alabilecek veya yaratıcı araştırmacılar olarak çalışabilecek, kozmetoloji uzmanları olarak tüketicileri de kozmetik ürünlerle ilgili olarak doğru bilgilendirilebilecek yetkinlikte uzmanlar yetiştirmektir. Bu programa katılan öğrenciler, deri ve ekleri konusunda ileri düzeyde bilgilendirilmekle kalmayıp, formülasyon öncesi, sırası ve sonrasında kozmetik ürünlerin tüketicilerin ve sağlık çalışanlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ürünler halinde sunumuna kadar yapılması gerekli tüm çalışmalar ve yasal düzenlemeler konularında bilgilendirilmektedirler. 

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kozmetoloji alanında “Yüksek Lisans” derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans ( Tezli veya Tezsiz)

Kabul ve kayıt koşulları: Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Bu bölüme ALES ve üniversitelar arası kurul tarafından uygun görülen dil sınavlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler kabul edilmektedir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler.

Diğer koşullar:

  •          Lisans diploma fotokopisi
  •          Mezun olunan lisans programından aldığı transkript
  •          ALES puanı en az 55 (ya da GRE belgesi)
  •          Üniversite tarafından açılan yabancı dil sınavında başarılı olmak ya da sınav tarihinden geriye doğru iki yıl içinde girdiği sınavlardan yeterli puan almış olmalıdır. Bu puanlar  ÜDS veya KPDS: 60, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) en az 550, bilgisayarlı sistemde TOEFL: 213, internet tabanlı sistemde 79,  da IELTS akademik test en az: 6.5, ULE: 60 veya üstünde olmalıdır.
  •          Adayın özgeçmişi ve 2 adet referans mektubu

Program Profili:

Yüksek lisans programı için başvuran adaylar en az 5 yıllık eczacılık fakültesi, tıp, biyoloji, kimya bölümü, kimya mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği veya benzeri lisans diplamasına sahip olmalıdırlar. Eczacılık Fakültesi dışında başvuran adayların mezun olduğu okula göre aşağıdaki Bilimsel Hazırlık Derslerini** almaları zorunludur. 

Programın tipi:Tezli / Tezsiz 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Yeterlik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Tezli yüksek lisans programı, toplam 20 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders ile 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 12 ders ile dönem projesinden oluşur. Anabilim dalı kararıyla tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.  Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Mezunların İstihdam Profilleri:  Mezunlar Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer dünya ülkelerinde geçerli, kozmetik ve dermokozmetik ürünlerin üretim, ithalat, ticaret ve klinik çalışmalarıyla ilgili kanunlar  ve yasal düzenlemelerini ve uygulamaları bilirler. Tüketicilerin ve sağlık profesyonellerinin  beklenti ve ihtiyaçlarını anlama kapasitesine sahip olarak mezunlar kozmetik ürünlerin tasarlanmasından tüketici kullanımına sunulabilmesi ne kadar gerekli tüm süreçleri (tasarım, formülasyon, üretim veya satış  gibi) iyi bilir ve yönetir, ve kozmetik ve dermokozmetik urunlerin satışlarını artırmak için doğru taktikler, planlar ve aktiviteler geliştirebilirler.  Ayrıca,  yurt içinde veya yurt dışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler. Üniversitelerin Farmasötik Teknoloji Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler veya kamu kuruluşlarında görev alabilirler. 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan ve akademik kariyer yapmak  isteyen mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: 

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz : Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Başarı notu, yüksek lisansta CC’den düşük olamaz. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir.

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Kozmetoloji Yüksek Lisans programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve eğer tezli program ise; tez savunmasında başarılı olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli: Tam zamanlı 

Bölüm Olanakları: Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı’nda Araştırmaların gerçekleştirildiği 2 araştırma laboratuvarı ve iki öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.