• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORD 599
Ders Dönemi: 
Güz
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
60
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında özgün veya yayınlanmış bir hipotezi etik prensiplerden ödün vermeden ispatlamaya yönelik çalışma planlayabilme veya mevut çalışmalardan derleyebilme, bu çalışma için gerekli materyal metot geliştirebilme, geliştirilen materyal metodu uygulayabilme, sonuçları objektif yöntemler ile toplayabilme, istatistiğini gerçekleştirebilme ve elde edilen sonuçları eleştirel bir yaklaşım ile güncel literatür ve bilimsellik ile yorumlayarak hem sözlü hem de yazılı olarak savunabilmenin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında yayınlanmış literatür, klinik uygulamalar, sözlü ve yazılı sunum teknikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme, 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka, D: Klinik performans değerlendirme formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri
1. Literatüre hakim olarak özgün hipotez geliştirebilme veya yayınlanmış literatürlerden bir konu derleyebilme. 4, 5 1,2,3,4,5 A,B,C,D
2. Bilimsel makaleleri araştırma yöntemlerine göre inceleyebilme, araştırma planlayabilme ve eleştirel yaklaşarak planlamadaki hataları fark edebilme 4, 5 1,2,3,4,5 A,B,C,D
3. Planlanan araştırmayı gerçekleştirebilmek için gerekli olan donanım ve bilgiyi tespit edebilme, bunları elde edebilme, kullanabilme ve sonuçlarını toplayabilme. 4, 5 1,2,3,4,5 A,B,C,D
4. Elde ettiği sonuçları kanıta dayalı diş hekimliği açısından değerlendirebilme, istatistiğini gerçekleştirebilme, bilimsel ve eleştirel bir yaklaşım ile yorumlayabilme. 3, 4, 5 1,2,3,4,5 A,B,C,D
5. Elde ettiği sonuçları tüm literatürden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırabilme ve farklılıkları değerlendirerek bu farklılıkların nedenlerini tartışabilme. 2, 4 1,2,3,4,5 A,B,C,D
6. Elde ettiği bilimsel sonuçları klinik pratiğine yansıtabilme. 1, 2, 4 1,2,3,4,5 A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında planlanan çalışmanın yürütülmesi, online veya basılı literatürün incelenmesi, sonuçların toplanarak değerlendirilmesi, yorumlanması ve sözlü ve yazılı olarak savunulması.  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar - Online and printed journals.

- White SC, Pharoah MJ, (2009) Oral Radiology Principles and Interpretation, Mosby Elsevier

- Whaites E,  (2007) Essentials of Dental Radiography and Radiology, Churchill Livingston.

- Kasle M J, (1994) Atlas of Dental Radiographic Anatomy, W B Saunders Co.

- Aydın Ü, (2011) Dişhekimliği Radyolojisi Cep Atlası, Atlas Kitapçılık, Ankara, Türkiye

- Zöller JE, Neugebauer J, (2008) Cone-beam Volumetric Imaging in Dental, Oral and Maxillofacial Medicine Fundamentals, Diagnostics and Treatment Planning, Quintessence Publishing, Germany

- Harorlı A, Akgül HM, Dağistan H, (2006) Dişhekimliği Radyolojisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum.

- Scully C (2004) Oral and Maxillofacial Medicine, Elsevier Science Limited

- Şirin Ş, Özcan İ, (1997) Oral Diagnoz, İstanbul Üniversitesi Basım Evi ve Film Merkezi, İstanbul, Türkiye

- Bilge OM, Akgül M, Dağistan S (2012) Diş Hekimliğinde Muayene ve Oral Diagnoz, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, Türkiye

- Cebeci ARİ (2009) Oral Medicine I Hastalıkların İncelenmesi ve Güncel Dişhekimi Yaklaşımı Ankara, Türkiye

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Yüksek Lisans Tezi
Ödevler  
Sınavlar Tez Savunması

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-Vaka   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme         X  
2 Alanı ile ilgili ağız, diş, çene sağlığı ve hastalıkları alanındaki bilgileri uygulamada kullanma ve var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler bulabilme         X  
3 Alanı ile ilgili kanıta dayalı diş hekimliği rehberlerini kullanabilme         X  
4 Uluslararası düzeyde yayınları izleyebilme, eleştirel analitik değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirebilme ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilme         X  
5 Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak bir bilimsel çalışma planlayabilme         X  
6 Hastalarında, mesleki ve etik sorumluluğunu dikkate alarak hastaları için gereken tüm uygulamaları hasta güvenliği kriterleri dahilinde yapabilme, hasta ile uygun iletişim kurabilme            
7 Radyasyon fiziği ve radyobiyoloji konularında bilgi sahibi olabilme            
8 Radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri ve radyasyon güvenliği konularında bilgi sahibi olma ve çalışmalarında radyasyon güvenliği kurallarına tam uyum sağlayabilme            
9 Dişhekimliğine yönelik konvansiyonel, dijital radyografi cihazları ve dental volumetrik tomografinin kullanımları ve bu görüntüleme yöntemleri ile elde edilen radyografik görüntüleri yorumlayabilme, ayırıcı tanı kriterlerini de dikkate alarak radyografik tanı ve rapor hazırlayabilme            
10 Çene yüz bölgesine ait radyografilerde anatomik oluşumları ve fonksiyonel anatomiyi yorumlayabilme            
11 Hastanın radyografi bulgularını, anamnez ve muayene bulguları ile bir arada değerlendirebilme, gerektiğinde diş hekimleri ve tıp doktorları ile konsültasyon yapabilme            
12 Klinikte medikal / dental öyküye dayanarak, ağız içi ve ağız dışı muayene sonrası uygun görüntüleme yöntemlerini ve laboratuar tetkiklerini belirleyebilme            
13 Ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme, Bir hasta için alternatif tedavi planları tasarlayabilme ve hastaya bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek hasta ile birlikte tedavi planına karar verebilme            
14 Ağız içindeki lezyonların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı diş hekimliği esaslı bilgileri kullanma            
15 Sistemik hastalıkların mekanizmalarının kavranması ve sistemik hastalıkların ağız bulgularını diş hekimliği açısından yorumlayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 32 47 1504
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final      
Toplam İş Yükü     1504
Toplam İş Yükü / 25 (s)     60,16
Dersin AKTS Kredisi     60