• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ND 110
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin, besinlerle alınan makro ve mikro moleküllerin yapısı, vücuttaki etkileri ve değişimleri konusunda detaylı bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Makro ve mikro besin öğelerinin  yapısı ve vücutta yer aldığı reaksiyonlar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Aminoasit ve proteinlerin kimyasal yapısını açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
2) Enzimlerin yapısını, görevlerini ve enzimatik reaksiyonları açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
3) İnsan vücudundaki ve diyetle alınan major karbonhidratları açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
4) Kaslarda ve karaciğerde karbonhidrat sentezi ve depolanmasını açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
5) Lipidlerin sınıflandırılmasını, lipoproteinlerin bileşimi ve işlevlerini açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
6) Yağ asitlerinin biyosentezini ve depolanmasını açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
7) Kolesterol ve steroidlerin biyosentezini açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
8) Yağda ve suda çöünen vitaminleri açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
9) Minerallerin metabolizmadaki görevlerini açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
10) Vitamin ve mineral eksikliklerinde görülen semptomları açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
11) Reaktif oksijen türleri ve kaynaklarını açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
12) Reaktif oksijen türlerine karşı koruyan major antioksidan enzimleri, vitaminleri ve biyomolekülleri açıklar. 1,6 1,2,3 1,5
13) Kalsiyum ve kemik metabolizmasını açıklar. 1,6 1,2,3 1,5

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 AMİNOASİT VE PROTEİNLERİN KİMYASAL YAPISI  
3 ENZİMLERİN YAPISI VE BİLEŞİMİ  
4 KARBONHİDRATLARIN YAPISI VE TERİMLER, KASLARDA VE KARACİĞERDE KARBONHİDRAT SENTEZİ VE DEPOLANMASI  
5 ENZİMATİK REAKSİYONLARI ETKİLEYEN DÜZENLEYİCİ MEKANİZMALAR  
6 LİPİDLER VE LİPİDLERİN SINIFLANDIRILMASI, TRİGLİSERİT, FOSFOLİPİD VE GLİKOLİPİDLERİN ANA ROLLERİ  
7 Ara sınav  
8 YAĞ ASİTLERİNİN BİYOSENTEZİ VE DEPOLANMASI, KOLESTEROL VE STEROİDLERİN BİYOSENTEZİ  
9 YAĞDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER  
10 SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER  
11 MİNERALLER, VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİNDE GÖRÜLEN BELİRTİLER  
12 REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİNE KARŞI KORUYAN MAJOR ANTİOKSİDAN ENZİMLER, VİTAMİNLER VE BİYOMOLEKÜLLER  
13 REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİNE KARŞI KORUYAN MAJOR ANTİOKSİDAN ENZİMLER, VİTAMİNLER VE BİYOMOLEKÜLLER  
14 KALSİYUM VE KEMİK METABOLİZMASI  
15 GENEL TEKRAR  

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar "Lippincott’s Illustrated reviews serisinden: Biyokimya. P.C.Champe,R.A. Harvey çev ed:E.Ulukaya.Nobel Tıp kitabevleri 3.Baskı, 2007.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sözlü Sınav 1 40
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3
1 İnsan Beslenmesi bilimini  inceleyen yetişmiş elemanların uzmanlaştırılması için uygun eğitim programlarını kullanır.      
2 Beslenme  bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.      
3 Çocuk ve ergenlik beslenmesi konusunda yetişmiş uzman bireylere gerekli olan spesifik bilgileri tanımlar, bu bilgileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.   X  
4 Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesine uygun etik anlayışını pekiştirir.   X  
5 Gebelik ve emziklilik dönemlerinde beslenme konusunda uzman bireylerin yeterliliklerini değerlendirir.      
6 Yetişkinlik döneminde karşılaşılan sağlık sorunlarını ve bu süreçlerde uygulanması gereken tıbbi beslenme tedavisini tartışır      
7 Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler ve tedavi yöntemleri planlayabilme becerisini tartışır     X
8 Meslek içi ve meslekler arası takım çalışması yapabilmek, iletişim kurabilmek ve pratik alanda kazanılmış becerileri değerlendirir.   X  
9 Sosyal yapı ve toplum beslenmesi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin beslenme durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini destekler.   X  
10 Mesleğindeki gelişmeleri takip etmek, yaratıcılığını geliştirmek ve gerekli durumlarda insiyatif kullanabilmek, yeniliklere adapte olabilmek için gerekli yöntemleri tartışır.   X  
11 Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı, kalite ve ekonomi konusunda ideal halini değerlendirir      

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sınav 1 3 3
Ödev 10 7 70
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     191
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,64
Dersin AKTS Kredisi     8