• TR
  • EN

Program Tanımları

Kuruluş:   Fizyoterapi Ve RehabilitasyonYüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

 

Amaç: Fizyoterapistlere yönelik olan bu programın temel amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında   ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, kanıta dayalı fizyoterapi programlarını farklı hasta gruplarına göre düzenleme yetisine sahip, araştırma ve bilimsel çalışmalara açık yüksek lisans öğrencileri yetiştirmektir.

 

Hedef: Programın temel hedefi bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma yapma becerilerine sahip; yeniliklere açık, problemler karşısında güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü mezunlar yetiştirmektir.

 

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.

 

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans

 

Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde yer alan "İkinci Bölüm-Kayıt ve Kayıt Esasları" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Yüksek lisans programı için başvuran adaylar,  fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü veya fizyoterapi ve rehabilitasyon yüksekokulu lisans programı mezunları olmalıdırlar

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

Yeterlik Koşulları ve KurallarıYükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.  Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki (2) tanesi  lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir.

 Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Yüksek Lisans Programı,  fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları irdeleme, yorum yapabilme ve bağımsız olarak araştırma yapabilme yeteneği kazandırır. Bilimsel verilere dayanan, kanıtlanmış fizyoterapi ve rehabilitasyon  yöntemlerinden yola çıkarak Fizyoterapi ve rehabilitasyonun farklı uygulama alanlarında, etik değerlere sahip, yaşam boyu öğrenmeyi  benimsemiş fizyoterapistler yetiştirmek amaç edinilmiştir. Bu kapsamda yürütülen eğitim planı, çağdaş değerlere sahip, hizmet verdikleri kişilere ve hastalarına empati ile yaklaşımı bir davranış şekli olarak edindirmektedir.  Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilere kendi  ilgi alanlarına göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler de bulunmaktadır.  

Mezunların İstihdam Profilleri: Mezunlar, araştırma ve geliştirme bilgi ve becerilerine sahip olarak fizyoterapi ve rehabilitasyonun ilgi alanları   geniş bir  istihdam imkânlarına sahiptirler.  Aynı zamanda,  yurt içinde veya yurt dışında çeşitli üniversitelerde,  araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler, doktora programına başvurabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan ve akademik kariyer yapmak  isteyen mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

 

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz : Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Başarı notu, yüksek lisansta CC’den düşük olamaz. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir.

 

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tez savunmasında başarılı olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. 

Çalışma Şekli: Tam zamanlı 

Bölüm Olanakları: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Anabilim Dalında iki profesör, bir doçent ve iki  yardımcı doçent tam zamanlı olarak görev yapmakta, bir ortopedist profesör yarı zamanlı olarak destek vermektedir. Biri uzman olmak üzere üç araştırma görevlisi mevcuttur. Araştırmalar aynı zamanda öğrenci laboratuvarı olarak da kullanılmakta olan iki (2)  laboratuarda (Tedavi Hareketleri ve Elektroterapi) ve alan ile ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılmaktadır.

 

Kuruluş:   Fizyoterapi Ve RehabilitasyonYüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Fizyoterapistlere yönelik olan bu programın temel amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında   ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, kanıta dayalı fizyoterapi programlarını farklı hasta gruplarına göre düzenleme yetisine sahip, araştırma ve bilimsel çalışmalara açık yüksek lisans öğrencileri yetiştirmektir.

Hedef: Programın temel hedefi bilgiye ulaşma, bilgiyi sunma, paylaşma, üzerinde tartışma yapma becerilerine sahip; yeniliklere açık, problemler karşısında güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü mezunlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.

Eğitim Dili: %100 İngilizce