• TR
  • EN

Program Tanımları

Kuruluş:  Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Bu program öğrencilere temel hücresel fonksiyonlar, hücre-içi ve hücreler-arası sinyalizasyon, önemli sistemlerin normal ve patolojik fonksiyonları ile insan biyolojisi hakkında detaylı bir şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef: Moleküler Tıp, temel biyoloji, biyokimya ve ilgili alanlardaki gelişmelerden yararlanılarak hastalık tanı ve tedavisine yönelik etki ve mekanizmalarını aydınlatmak üzere planlanmış araştırmalara temel oluşturan multidisipliner bir bilim alanıdır.

Moleküler Tıp; (i) bilimsel, tıbbi, sosyal alanlarda araştırma yapacak bilim adamlarının karşılaşacakları biyolojik sistemleri anlayıp bu bilgiyi insanlık yararına kullanabilecek şekilde yetiştirilmesini; (ii)ayrıca Moleküler Tıp alanında yetiştirilen bilim adamlarının, çalışmalarında biyoloji, bilgisayar programları, matematik, istatistik, kimya ve mühendislik gibi farklı disiplinleri kullanması ve yorumlaması gerektiğinden disiplinler arası gelişmeleri takip edip bunları kullanabilecek şekilde eğitilmesi amaçlanmıştır. Sunulan yüksek lisans ve doktora programı tahmin, hipotez oluşturma, problemlerin çözümü, problemlere yeni yaklaşımlar getirilmesi gibi faktörler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde gelişen teknolojinin de yardımıyla protein yapıları, gen varyasyonları, kimyasal inhibisyon, hastalıkların moleküler mekanizmalarının ve tedaviye yönelik yeni hipotezlerin kurulmasına yardımcı olacaktır.

Moleküler tıp yüksek lisans eğitimi yukarıda özetlenen bilgilerin ışığı altında bu alana, genç ve nitelikli araştırıcı ve akademisyen kazandırmak açısından oldukça önemlidir. 

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moleküler Tıp alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans

Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde yer alan "İkinci Bölüm-Kayıt ve Kayıt Esasları" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

En az dört yıllık fakülte mezunu olmak (Biyolog, eczacı, diş hekimi, veteriner, moleküler biyoloji ve genetik, biyoteknoloji bölümlerinden mezun olmak)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlik Koşulları ve Kuralları: Dersler interaktif bir program dahilinde yürütülmektedir. Bu amaç için derslerde 'powerpoint' slayt gösterimi, gerektiğinde internet üzerinden ders ile ilgili veri kaynakları kullanılmaktadır. Derslerin daha etkin geçmesi amacıyla öğrencilerle sürekli iletişim halinde (e-posta ile) bulunmaktadır.

-    1. ve 2. yarıyıl ders dönemlerinde öncelikle  zorunlu dersler alınacak, açık kalan AKTS seçmeli derslerden 30'a  tamamlanacaktır (Yüksek Lisans derecesi alabilmek için 120 AKTS gerekmektedir)

-          Öğrencilerin alacağı seçmeli dersler % 25'in altında olmayacak şekilde düzenlenecektir.

-          Her öğrenci program çerçevesinde en az 1 adet seminer vermekle yükümlüdür.

-          Başarı notu ara sınavların %40 ve final sınavların %60'nin toplamı 70 CC (70-74) olmalıdır.

-          Derslere devam zorunluğu %80'dir.

-          Eğitim dili İngilizce ve Türkçe'dir.

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili: Moleküler Tıp yüksek lisans programı, öğrencilerine hastalıkların temel mekanizmalarını irdeleme, yorum yapabilme ve bağımsız olarak araştırma yapabilme yeteneği kazandırır. Moleküler Tıp’ın farklı uygulama alanlarında çalışabilcek bilgi ve bereceleri ile donatılmış, etik değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş bilim adamları yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri: Mezunlar ilaç sanayi ve ilaçla ilgili her türlü araştırma geliştirme çalışmalarını  birimlerde geniş istihdam imkânlarına sahiptir. Buna ek olarak,  yurt içinde veya yurt dışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler, doktora programına başvurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan ve akademik kariyer yapmak  isteyen mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz : Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Başarı notu, yüksek lisansta CC’den düşük olamaz. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir.

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Moleküler Tıp Yüksek Lisans programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tez savunmasında başarılı olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. 

Çalışma Şekli: Tam zamanlı 

Bölüm Olanakları: Yeditepe Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünü oluşturacak anabilim dallarının yer aldığı Tıp Fakültesinde, gerek eğitim-öğretim, gerekse araştırma için ders araçları ve bilgisayar ekipmanları son derece yeterli düzeydedir.  Her derslik ve her seminer salonu, barko-vizyon ve bilgisayar, internet olanakları ile donatılmıştır. Her laboratuvarda bilgisayar ve internet olanakları mevcuttur. Ayrıca, eğitim-öğretim ve araştırma iç.in 32 adet araştırma için 32 adet bilgisayar öğretim görevlisi, Bilgisayar Mühendisi Okan İnal'ın gözetiminde ve teknik denetiminde öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır.