• TR
  • EN

Kuruluş:  Pedodonti yüksek lisans programı 2000 yılında kurulmuş,  2002 yılından itibaren mezun vermektedir.

Amaç: Pedodonti yüksek lisans programının amacı; bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastaların ağız diş sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek seviyede kaliteli hizmet verebilecek ve klinisyenlik kariyerleri boyunca bilgi ve yeteneklerini geliştirmeye devam edecek, yeniliklere açık uzman pedodontistleri yetiştirmeyi amaçlar.

Hedef: Pedodonti yüksek lisans programının temel hedefi; bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastaların tanı ve tedavilerini başarı ile gerçekleştirebilecek, birey ve topluma yönelik koruyucu ağız bakım programları uygulayabilecek ve pedodonti alanında sürekli kişisel gelişimi hedefleyen uzman çocuk diş hekimlerini yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Pedodonti Yüksek Lisans Diploması” derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü “Yeditepe Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yeditepe Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Program Profili: Pedodonti yüksek lisans programının mezunları: (1) bebekler, çocuklar, ergenler ve özel bakım ihtiyacı olan çocuk hastaların tanı ve tedavilerini başarı ile gerçekleştirebilecek ve (2) birey ve topluma yönelik koruyucu ağız bakım programları uygulayabilecek yetkinlik ve yeterliliğe sahip olmaktadır. 

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle): Program mezunları çoğunlukla kamu kuruluşları, özel muayenehane ve hastanelerin yanı sıra üniversite hastanelerinde çalışırlar ya da kariyerlerine devlet ve vakıf üniversitelerinde doktora yaparak devam ederler.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yurt içi ve yurtdışında doktora programlarında öğrenim görebilirler ve çalışmalar yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz: Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Başarı notu, doktorada CB’den düşük olamaz. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir

Mezuniyet Koşulları: Yeterlilik koşulları ve kurallarında açıklandığı gibidir. 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme): Tam zamanlı

Bölüm Olanakları: Pedodonti yüksek lisans programında bir profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçent, üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. Programın bağlı bulunduğu Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, bir adet sert doku laboratuarı ve bir adet yumuşak doku laboratuarı yer almaktadır.