• TR
  • EN

Kuruluş: Periodontoloji Master Programı 2001 yılında kurulmuş, ilk mezununu 2005 yılında vermiştir.

Amaç: Periodontoloji sağlık ve hastalıkta dişeti, sement, periodontal ligament ve alveol kemiğinden oluşan periodontal dokuların anatomisini, yapısını, biyokimyasını ve hücre biyolojisini; bu dokularda meydana gelen hastalıkları; bu hastalıkları meydana getiren lokal ve sistemik etkenleri; bu hastalıklardan korunma prensiplerini; hastalık oluştuğunda teşhis ve tedavilerini; tedavi sonrasında elde edilen sağlığın idamesini inceleyen dişhekimliği dalıdır.  Periodontoloji doktora programı eğitim kalitesi ve fiziki olarak uygun üniversite koşulları ile Türk ve dünya bilimine katkılar sağlamayı amaçlayan bir programdır ve bu bilim dalı dişhekimliği branşları içinde mikrobiyoloji, immunoloji ve oral biyoloji gibi temel bilimlerle araştırmaya en açık bilim dalı olma karakterini taşır. Periodontoloji Anabilim Dalı’nın doktora eğitiminde amaç; çağdaş ve uluslararası standartlarda yetişen, alanında ileri bilgiye sahip olan, güncel gelişmeleri takip etme yetisini kazanan ve sürekli gelişim felsefesini benimseyen Periodontoloji alanında yüksek lisans düzeyinde bilgi sahibi hekimler yetiştirmektir.

Hedef: Bu programdaki eğitim bireye Periodontoloji ve implant tedavisi uygulayabilecek düzeyde teorik bilgi, klinik tecrübe ve yeterlilik sağlayacaktır. Program sonunda öğrenci, genel diş hekimliği, toplum ağız sağlığı ve özellikle periodontoloji ile ilgili derin ve detaylı bilgi ve klinik tecrübeye sahip olacaktır. Bilinen tüm periodontal hastalıkların ve problemlerin korunma prensiplerini, teşhis ve tedavilerini; oral implantolojide teşhis, vaka seçimi, tedavi planı ve cerrahi uygulamaları; bilimsel literatürü takip etme ve değerlendirme, araştırma hipotezleme, kurma ve sonuçlandırma yeteneğini kazanacaktır. Esas hedef, Periodontoloji alanında çağdaş ve uluslararası standartlarda hasta teşhis, tedavi ve takibini yürütebilecekhekimler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler “Periodontoloji Master Diploması” derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi: Master

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde yer alan "İkinci Bölüm-Kayıt ve Kayıt Esasları" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Periodontoloji Master Programına başvuran adayların en az 10 yarıyıl süreli bir Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

Yeterlik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.  Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi (tezli programda)/ üç tanesi (tezsiz programda), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir.

 

Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Periodontoloji alanında yapacağı tez çalışmasında tez çalışmasını elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili: Master programının mezunları: (1) programı tamamladıklarında Periodontoloji disiplininin kapsadığı konularda hem teorik hem de klinik alanlarda bilgi yeterliliğine sahip olmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri: Program mezunları kamu kuruluşları, özel muayenehane ve hastanelerde Periodontoloji alanında uzman diş hekimi olarak çalışırlar. Üniversitelere bağlı Sağlık Bilimleri Enstitülerinde doktora programlarına devam edebilir ve programı tamamladıklarında Üniversitelerde akademisyen olarak akademik hayata katılabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirlerve çalışmalar yapabilirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz: Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

 

Mezuniyet Koşulları: Periodontoloji Master Programında mevcut olan derslerin ve sınavların tümünü başarıyla tamamlamak, ve tezini bir jüri önünde sözlü ve yazılı olarak savunmak ve başarmak  zorundadır. 

Çalışma Şekli : Tam zamanlı

Bölüm olanakları: Periodontoloji Yüksek Lisans programında 1 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent ve 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Programın bağlı bulunduğu Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde, profesör kliniği, öğretim üyesi kliniği, uzman kliniği, sert ve yumuşak doku laboratuvarı, ameliyathaneler ve kütüphane yer almaktadır.