• TR
  • EN

Kuruluş: Protetik Diş Tedavisi yüksek lisans programı 12.09.2001 yılında kurulmuş,  15.05.2003 yılından itibaren mezun vermektedir.

Amaç: Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalının yüksek lisans eğitiminde amaç çağdaş ve uluslararası olanaklarla yetişmiş, sert ve yumuşak dental doku eksikliklerine en uygun tedavi planını hazırlayabilen, tüm ağız rehabilitasyonunu yapabilen diş hekimleri yetiştirmektir. Protetik Diş Tedavisi yüksek lisans eğitimi diş hekimine, protetik diş tedavilerinde güncel bilimsel gelişmeler ve klinik uygulamalarda yetkinlik kazandırır

Hedef: Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalının yüksek lisans programının temel hedefi; hastalara en uygun tanı ve protetik tedavi planlamasını başarı ile yapabilen ve alanında sürekli kişisel gelişimi hedefleyen protetik diş tedavi yüksek lisanslı diş hekimleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans (master) Diploması” derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans (master)

Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde yer alan "İkinci Bölüm-Kayıt ve Kayıt Esasları" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Protetik Diş tedavisi master programına başvuran adayların en az 10 yarıyıl süreli bir diş hekimliği fakültesinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir

Yeterlik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.  Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi (tezli programda)/ üç tanesi (tezsiz programda), lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir.

Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. 

Program Profili: Yüksek lisans programının mezunları: (1) programı tamamladıklarında Protetik Diş Tedavisi disiplininin kapsadığı konularda hem teorik hem de klinik alanlarda yetkinlik kazanırlar ve (2) sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışabilecek Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans mezunu diş hekimleri olarak yeterliliğe sahip olmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle): Program mezunları çoğunlukla kamu kuruluşları, özel muayenehane ve hastanelerin yanı sıra üniversite hastanelerinde protetik diş tedavisi uzmanı olarak çalışırlar ya da kariyerlerine devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak devam ederler.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yurt içi ve yurtdışında doktora programlarında öğrenim görebilirler ve çalışmalar yapabilirler. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz: Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Mezuniyet Koşulları: Yeterlilik koşulları ve kurallarında açıklandığı gibidir. 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme): Tam zamanlı

Bölüm Olanakları: Protetik Diş tedavisi yüksek lisans programında iki profesör, 6 doçent, iki yardımcı doçent ve iki öğretim görevlisi bulunmaktadır. Programın bağlı bulunduğu Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, bir adet sert doku laboratuarı ve bir adet yumuşak doku laboratuarı yer almaktadır.