• TR
 • EN

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

Kuruluş:  Sağlık sektörü, bir toplumun sağlık statüsünü olduğu kadar sosyal iyilik halini ve refah düzeyini de etkilemesi sebebi ile ülkelerin önemli sektörleri arasında yer almaktadır.

Sağlık kurumları son derece dinamik, değişken ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda hizmet vermektedirler. Böyle bir ortamda insan sağlığını koruma ve iyileştirme fonksiyonunu, dolayısıyla toplumun sağlık düzeyini yükseltme görevini üstlenen sağlık sektörünün, etkili, verimli ve kaliteli tarzda yönetilmesi son derece önemlidir.

Dünya’daki sağlık yönetimi gelişim ve değişim sürecine paralel olarak Türkiye’de de, yaygınlaşan bilimsel uygulamaları ile sağlık kurumları yönetimi, giderek önem kazanan bir çalışma alanı haline gelmiştir. Toplumun kıt kaynaklarını önemli ölçüde tüketen sağlık kurumlarının kendilerinden beklenen artı değeri yaratmaları, ancak çağdaş yönetim anlayışını hayata geçirmeleri ile mümkündür. Nitelikli olarak sunulan sağlık hizmetinin kişilerin ve toplumların sağlığı üzerine doğrudan etkisinin olması, nüfusun ve beklenen ortalama yaşam süresinin artması, toplumun hastalık örüntülerinin değişmesi, sağlık alanında kullanılan teknolojinin ve bilginin hızlı ve sürekli gelişmesi, tüm bu nedenlere bağlı olarak sağlık hizmetleri maliyetlerinin ve ayrılan kaynakların giderek artması, sağlık yönetimi alanının artan önemini gösteren nedenlerden bazılarıdır.

Ülkemizde kamuda ve özel sektörde hizmet veren sağlık kurumları niceliksel ve niteliksel olarak sürekli gelişmektedir. Sağlık hizmetlerinin; ihtiyaç duyulan zamanda, doğru yerde, doğru şekilde, doğru miktarda ve sürdürülebilir maliyetle sunulması, ancak iyi planlanmış ve organize edilmiş bir sağlık sistemi alt yapısı ile mümkündür. Bu da sağlık yönetimi alanında birikmiş öğretilebilir bilginin, sağlık yönetiminin her kademesinde öğrenilmesi ve uygulamada kullanılması ile mümkün olabilir. Bu nedenle sağlık kurumlarının daha verimli ve etkin biçimde yönetilmesi çok daha önemli hale gelmiştir. Sağlık yönetimi ayrı bir uzmanlık alanı durumundadır. Sağlık kurumlarında görev alan ya da alacak olan kişilerin sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda uzmanlık bilgisine sahip olmaları, örgütsel ve yönetsel problemlerin üstesinden gelebilecek profesyonellikte olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2016 yılında kurulmuştur.

Amaç: Sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan, almak isteyen ve bu alanda bilgi ve beceri donanımı ihtiyacı içinde olan kişilerin, bu ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile planlanmıştır.

Hedef: Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı; Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip nitelikli ve profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Sağlık Yönetimi alanında Yüksek Lisans Diploması” derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans Derecesi Tezli

Kabul ve kayıt koşulları: 

Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programına dört yıllık lisans düzeyinde yurt içi ve yurt dışı okullardan (YÖK tarafından denkliği onaylanmış olmalıdır) mezun olanlar başvuru yapabilirler. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), 55 puan, yabancı dil koşulu için KPDS, ÜDS veya YDS'den en az 55 puan almış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 30 kredilik 10 ders, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Programının eğitim süresi 2 yıldır. Programın ilk yılı teorik derslerden, son yılı tez çalışmasından oluşmaktadır. Ders dönemini takiben öğrenci tez çalışmasına başlar.

Yüksek Lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez jürisi, en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az üç öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tez ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan doktora öğrencisi, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Yüksek Lisans tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez çalışması konusu verilir.

Program Profili: Bu program ile çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, Dünya’daki ve Türkiye’deki sağlık politikalarını takip eden, birlikte çalıştığı kişilerle iletişim kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş, doktorlar, hemşireler, sağlık kurumları yöneticileri, ilaç sektörü çalışanları, medikal sektör çalışanları ve sigorta sektörü çalışanları arasından, sağlık kurumları yönetimi bilim uzmanı yetiştirmek, aynı zamanda bu alanda yapılacak akademik çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler ile yeni bilgiler üretilerek, alana bilimsel katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri: Program mezunları çoğunlukla özel sektör veya kamu sağlık kuruluşlarında çalışabildikleri gibi akademisyen olarak çalışmalarına devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar çalışmalarına devam ederek yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği üst derece programlara geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Öğrencilerin değerlendirilmesi için yazılı sınavlar (ara sınav/final sınavı), derse katılım ve ödevler ölçme ve değerlendirme yöntemleri olarak kullanılmaktadır.

Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Pınar KILIÇ AKSU

pkaksu@yeditepe.edu.tr

Bölüm Olanakları: Programın bağlı bulunduğu Yeditepe Üniversitesi bünyesinde lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisayar sayılan programa katılacak olan kişi sayısı ile paraleldir. Kullanıma açık terminal ya da kişisel bilgisayarlar belli bir hafta, gün, saat sınırlaması olmadan program süresi boyunca kullanıma açıktır.

Program Çıktıları

 1. Sağlık kavramı ve sağlık yönetimi temel kavramlarını ve sağlığın temel fonksiyonlarını kavrayabilmek.
 2. Çağdaş yönetim ve organizasyon kavramlarını anlayabilmek.
 3. Sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşların idari, mali, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönetme becerisi kazanmak.
 4. Türkiye ve Dünyadaki genel sağlık politikaları ile ilgili bilgi edinmek.
 5. Sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilmek.
 6. Sağlık hukuku konusunda bilgi sahibi olabilmek.
 7. Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi ve sağlık insan gücü planlaması ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak.
 8. Sağlık kurumlarında finansman ve muhasebe konuları ile ilgili uygulama düzeyinde bilgi sahibi olmak.
 9. Sağlık hizmetlerinde örgütsel davranış modellerini kavrayabilmek.
 10. Sağlık hizmetlerinde pazarlama alanında bakış açısı geliştirebilmek.
 11. Sağlıkta bilgi teknolojilerinin kullanımına olan ihtiyacı ve önemi kavrayabilmek.
 12. Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturmak.
 13. Makale tarama, inceleme ve değerlendirme yapabilmek.
 14. Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 15. Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilmek ve kullanabilmek.
 16. Yüksek lisans tezi, özgün makale ve seminer hazırlamak.

 

SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

Kuruluş:  Sağlık sektörü, bir toplumun sağlık statüsünü olduğu kadar sosyal iyilik halini ve refah düzeyini de etkilemesi sebebi ile ülkelerin önemli sektörleri arasında yer almaktadır.

Sağlık kurumları son derece dinamik, değişken ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda hizmet vermektedirler. Böyle bir ortamda insan sağlığını koruma ve iyileştirme fonksiyonunu, dolayısıyla toplumun sağlık düzeyini yükseltme görevini üstlenen sağlık sektörünün, etkili, verimli ve kaliteli tarzda yönetilmesi son derece önemlidir.

Dünya’daki sağlık yönetimi gelişim ve değişim sürecine paralel olarak Türkiye’de de, yaygınlaşan bilimsel uygulamaları ile sağlık kurumları yönetimi, giderek önem kazanan bir çalışma alanı haline gelmiştir. Toplumun kıt kaynaklarını önemli ölçüde tüketen sağlık kurumlarının kendilerinden beklenen artı değeri yaratmaları, ancak çağdaş yönetim anlayışını hayata geçirmeleri ile mümkündür. Nitelikli olarak sunulan sağlık hizmetinin kişilerin ve toplumların sağlığı üzerine doğrudan etkisinin olması, nüfusun ve beklenen ortalama yaşam süresinin artması, toplumun hastalık örüntülerinin değişmesi, sağlık alanında kullanılan teknolojinin ve bilginin hızlı ve sürekli gelişmesi, tüm bu nedenlere bağlı olarak sağlık hizmetleri maliyetlerinin ve ayrılan kaynakların giderek artması, sağlık yönetimi alanının artan önemini gösteren nedenlerden bazılarıdır.

Ülkemizde kamuda ve özel sektörde hizmet veren sağlık kurumları niceliksel ve niteliksel olarak sürekli gelişmektedir. Sağlık hizmetlerinin; ihtiyaç duyulan zamanda, doğru yerde, doğru şekilde, doğru miktarda ve sürdürülebilir maliyetle sunulması, ancak iyi planlanmış ve organize edilmiş bir sağlık sistemi alt yapısı ile mümkündür. Bu da sağlık yönetimi alanında birikmiş öğretilebilir bilginin, sağlık yönetiminin her kademesinde öğrenilmesi ve uygulamada kullanılması ile mümkün olabilir. Bu nedenle sağlık kurumlarının daha verimli ve etkin biçimde yönetilmesi çok daha önemli hale gelmiştir. Sağlık yönetimi ayrı bir uzmanlık alanı durumundadır. Sağlık kurumlarında görev alan ya da alacak olan kişilerin sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda uzmanlık bilgisine sahip olmaları, örgütsel ve yönetsel problemlerin üstesinden gelebilecek profesyonellikte olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2016 yılında kurulmuştur.

Amaç: Sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan, almak isteyen ve bu alanda bilgi ve beceri donanımı ihtiyacı içinde olan kişilerin, bu ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile planlanmıştır.

Hedef: Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı; Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip nitelikli ve profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Sağlık Yönetimi alanında Yüksek Lisans Diploması” derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans Derecesi Tezsiz

Kabul ve kayıt koşulları: 

Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programına dört yıllık lisans düzeyinde yurt içi ve yurt dışı okullardan (YÖK tarafından denkliği onaylanmış olmalıdır) mezun olanlar başvuru yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 30 kredilik 10 ders ve mezuniyet projesinden oluşur. Programda mevcut olan (toplam 90 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Programının eğitim süresi 1 yıldır. 

Program Profili: Bu program ile çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, Dünya’daki ve Türkiye’deki sağlık politikalarını takip eden, birlikte çalıştığı kişilerle iletişim kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş, doktorlar, hemşireler, sağlık kurumları yöneticileri, ilaç sektörü çalışanları, medikal sektör çalışanları ve sigorta sektörü çalışanları arasından, sağlık kurumları yönetimi bilim uzmanı yetiştirmek, aynı zamanda bu alanda yapılacak akademik çalışmalar ve gerçekleştirilecek projeler ile yeni bilgiler üretilerek, alana bilimsel katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri: Program mezunları çoğunlukla özel sektör veya kamu sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar çalışmalarına devam ederek yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği üst derece programlara geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Öğrencilerin değerlendirilmesi için yazılı sınavlar (ara sınav/final sınavı), derse katılım ve ödevler ölçme ve değerlendirme yöntemleri olarak kullanılmaktadır.

Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Pınar KILIÇ AKSU

pkaksu@yeditepe.edu.tr

Bölüm Olanakları: Programın bağlı bulunduğu Yeditepe Üniversitesi bünyesinde lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisayar sayılan programa katılacak olan kişi sayısı ile paraleldir. Kullanıma açık terminal ya da kişisel bilgisayarlar belli bir hafta, gün, saat sınırlaması olmadan program süresi boyunca kullanıma açıktır.

Program Çıktıları

 1. Sağlık kavramı ve sağlık yönetimi temel kavramlarını ve sağlığın temel fonksiyonlarını kavrayabilmek.
 2. Çağdaş yönetim ve organizasyon kavramlarını anlayabilmek.
 3. Sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşların idari, mali, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönetme becerisi kazanmak.
 4. Türkiye ve Dünyadaki genel sağlık politikaları ile ilgili bilgi edinmek.
 5. Sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve politikalarını, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilmek.
 6. Sağlık Hukuku konusunda bilgi sahibi olabilmek.
 7. Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi ve sağlık insan gücü planlaması ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak.
 8. Sağlık kurumlarında finansman ve muhasebe konuları ile ilgili uygulama düzeyinde bilgi sahibi olmak.
 9. Sağlık hizmetlerinde örgütsel davranış modellerini kavrayabilmek.
 10. Sağlık hizmetlerinde pazarlama alanında bakış açısı geliştirebilmek.
 11. Sağlıkta bilgi teknolojilerinin kullanımına olan ihtiyacı ve önemi kavrayabilmek.
 12. Bilimsel tartışma ve özgün hipotez oluşturmak.
 13. Makale tarama, inceleme ve değerlendirme yapabilmek.
 14. Bilimsel araştırma planlama, yapma, veri ve bulguları analiz edebilme ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 15. Bilimsel araştırmalar için gerekli araç ve gereç saptayabilmek ve kullanabilmek.

 

DERS AÇIKLAMALARI

Tezli ve Tezsiz Programların ders içerikleri aynı olup, tamamlanması gereken kredilere göre ders sayıları ve zorunlu / seçmeli dersler değişiklik göstermektedir.

Dersler hafta içi akşam saatlerinde yapılmaktadır.

SYN 501 Sağlık Yönetimi    

Sağlık yönetiminin amacı, kapsamı ve önemini açıklamak, sağlık hizmeti üreten sistem ve kurumların ayrıntılı olarak incelenmesi, örgütünün tanımı, işleyişi, yönetimsel özellikleri ve sağlık yöneticisinin örgüte yönelik bilmesi gereken konuların ayrıntılı olarak işlenmesi.                                                                                       

SYN 502 Sağlık Ekonomisi                                                                                       

Ekonomik teori ve temel kavramları açıklama, piyasa mekanizmasının temel prensipleri ve piyasa başarısızlığı hakkında bilgi verme, sağlık sektörünün ekonomik özelliklerini açıklama, etkili kaynak tahsisi için sağlık ekonomisinin kullandığı araçlar, yöntemler hakkında bilgi verilmesi.

SYN 503 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi                                  

Sağlık kurumlarında organizasyonların sürekliliği için etkili insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarının stratejik rolü; işe alma, seçme, insan kaynakları eğitimi ve geliştirilmesi;  tazminat,  işçi-işveren ilişkileri, ücret politikalarının geliştirilmesi, psikolojik taciz gibi güncel konuların analiz edilmesi.

SYN 506 Sağlık Hizmetlerinde Çağdaş Yönetim ve Organizasyon                      

Planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol etme gibi belli başlı yönetimsel kavramlarda kuramları tedarik etme ve uygulama; karar verme, liderlik motivasyon iletişim gibi kritik yönetimsel beceriler; ve sosyal sorumluluk, ahlak, sosyal ortam, ekonomik ve teknolojik güçlere ilişkin özel konular hakkında sağlık hizmetleri yönetiminin uygulanması ve teorisinin incelenmesi.

SYN 507 Sağlık Sistemlerinde Finansal Yönetim                                                   

Kurumsal finans yöntemleri ve araçları, sağlık kurumlarının değerlerine etki eden finans, yatırım ve politikalarının anlaşılması, temel muhasebe ve finansal yönetim tekniklerinin sağlık hizmetleri yönetimine uygulanması.

SYN 508 Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış                                               

Örgütsel davranış ile ilgili teoriler ve temel kavramların tanımı;  bireysel, grup, ve örgütsel düzeyde insan davranışlarının anlaşılması, çalışma ortamında insan davranışlarına etki eden uygulamalar, sağlık kurumlarında insanların yönetimi, örgütsel yapı içinde liderlik grupları, motivasyon, kültür, insan kaynakları ve örgütsel değişim, örgütler arası bağlantılar, iş yerindeki çeşitlilik, örgütsel hedeflerin başarılması konusunda örgüt üyelerinin davranışlarının tahmin edilmesi.

SYN 522 Sağlık Sistemlerinde Maliyet Yönetimi                                                    

Sağlık kurumları yöneticileri için maliyet kontrolü ve yönetimi hakkında temel bilgiler kapsamında, temel maliyet kavramları, üretim ve hizmet işletmelerinde maliyetleme, hizmet birim maliyetinin hesaplanması, maliyet dağıtım yöntemleri, maliyet bilgilerine dayalı karar verme, geçerli maliyet analizi, kar-hacim maliyet analizi, finansal planlama ve bütçeleme gibi konuların açıklanması.

SYN 531 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması                                                                 

Küresel rekabet ile farklılaşan sağlık sektörü içinde değişen tüketici yapısı ve yenilenen sağlık hizmetleri kavramlarında, sağlanacak hizmetin pazarlanabilir bir “değer” olduğu gerçeğinden hareketle sağlık yöneticilerine mensuplarına pazarlama bakış açısı kazandırılması, pazarlama yönetiminin süreci ve organizasyonel strateji içerisindeki rolü, pazarlama kavramanın temelleri, temel pazarlama yaklaşımları, tüketiciyi anlama, segmentasyon, hedef kitle belirleme ve konumlandırma stratejilerinin yanı sıra, ürün yönetimi ve yeni ürün geliştirme, pazarlama iletişimi, fiyatlandırma, dağıtım kanalı stratejileri ve pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevlerinin aktarılması.

SYN 541 Uluslararası Sağlık Sistemleri ve Politikaları 

Dünyadaki sağlık politikaları ile ilgili genel bir bakış açısı sağlanması, ülkelerin sağlık sistemlerinin karşılaştırılması ve çeşitli sağlık politikası konularının değerlendirilmesi, sosyal güvenlik ve özel sigorta örneklerinin incelenmesi.

SYN 542 Sağlık Hukuku                                                                                            

Sağlık hukukunun temel kavramları açıklanarak, sağlık hizmetlerinin uluslararası bildirgelere uygun bir şekilde verilmesinin sağlanması, Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre sağlık mesleklerinin uygulamaları, sağlık çalışanlarının özel yetki ve sorumluluklarının, sağlık kurumlarının çalışma esaslarının anlatılması.

SYN 543 Sağlık Teknolojisi ve Bilgi Sistemleri                                                        

Bilgi Teknolojileri (BT) bileşenleri ve bu bileşenlerin kullanıldığı BT uygulamaları ile tanışarak bilişim araçlarının ve bilgi teknolojilerinin tıp uygulamalarındaki yerinin anlatılması, sağlık hizmetlerinde bilgi sistemlerinin verimli olarak kullanımının ve yönetiminin uygulamalı şekilde, saha araştırmaları ile veri toplama ve analiz etme yöntemleri kullanılarak öğreniminin sağlanması. 

SBE 707 Temel Biyoistatistik                                                                                   

Sağlık hizmetleri yönetimine ilişkin araştırmalarda kullanabilme için istatistiğin temel kavramları, evren, örneklem ve örnekleme tanımları, olasılıklı ve olasılıksız örnekleme yöntemleri, sıklık tanımı ve tanımlayıcı ölçekler, iki oranın karşılaştırılması, iki ortalamanın karşılaştırılması konularında bilgi ve beceri kazandırma.

SBE 706 Bilimsel Araştırma ve Yayın Yöntemleri                                               

Öğrencilerin işletme kararlarını bilimsel araştırma teknikleri ile vermesine olanak tanımak amacıyla bilimsel araştırmanın temeli ve çeşitleri; ölçme; araştırma değişkenleri; hipotez oluşturma; araştırmanın planlanması; veri toplama metotları ile güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Korelasyon, T-Test, ANOVA ve Regresyon gibi veri analiz tekniklerinin incelenmesi.

SYN 597 Seminer                                                                                                  

Tez yazım planının amacının araştırılmasına yol göstermek; öğrencilerin uzmanlık alanları doğrultusunda bitirme tezi yazmalarına yardımcı olmak; yazın taraması yapılması; araştırma sorunsalının oluşturulması, model kurulması, hipotez formüle edilmesi, veri toplama yönteminin seçimi, veri toplama ve analiz yöntemlerinin tartışılması, makale yazma biçimi; sunum planı; tez planının raporlanması.

SYN 599 Tez (Tezli Programda)                                                                                                         

Öğrencinin ilgisi doğrultusunda ilgili yazına ve uygulayıcılara katkı sağlayacak bir konunun seçilerek teorik alt yapısının kurulması, saha çalışma yapılarak veri toplanması ve analiz edilerek sonuçlara ulaşılması; elde edilen sonuçların akademik ve etik kurallar çerçevesinde raporlanması, tez çalışmasından akademik makale yazımı.

SYN 598 Mezuniyet Projesi (Tezsiz Programda)                                                                                    

Öğrencinin ilgi alanı doğrultusunda seçilecek bir konunun teorik olarak incelenmesi, bu konuya bağlı olarak Türkiye’deki veya dünyadaki uygulamasının vaka çalışması şeklinde anlatımı, teorinin ve uygulamanın sentezlenerek eleştirel bir yaklaşımla tartışma yazılması, raporun akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılması.