• TR
  • EN

Program Tanımları

Kuruluş:   Spor Fizyoterapisi  Yüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Fizyoterapistlere yönelik olan bu programın   amacı; kanıt  temelli yaklaşımlarla   literatürü, klinik olguları yorumlayabilen, bu kapsamda sporcuların  mevcut sakatlıklarına yönelik olarak ölçme değerlendirme yöntemlerinine karar verebilen, tedavi programlarını düzenleyerek, uygulayabilen, sporcuların atletik performans parametrelerini geçerli ve güvenilir yöntemlere  göre  yorumlayabilen,  fonksiyonel rehabilitasyon, spora geri dönüş,  spor bilimleri  alanlarında da teorik ve uygulamalı bilgi ve beceri kazanmış, problem çözme becerisi gelişmiş  bilim uzamanları yetiştirmektir. 

Hedef: Programın temel hedefileri;   öğrencilerin bilgiye ve bilimsel kanıtlara ulaşma becerilerininin geliştirilmesi ile,  karşılaştıkları vakalara  spesifik çözümler üretebilen, sonuçlarını tartışabilen, gerektiğinde sunabilen, etik değerlere sahip, meslektaşlarına, beraber çalıştığı kişilere karşı saygılı, multi disipliner ve interdisipliner  çalışmaya  ömen veren mezunlar yetiştirmektir. 

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Spor Fizyoterapisi  alanında uzmanlık derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans

Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları "Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" içinde yer alan "İkinci Bölüm-Kayıt ve Kayıt Esasları" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Spor Fizyoterapisi Yüksek lisans programı için başvuran adaylar,  Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  mezunları olmalıdırlar. Yapılan bilim ve Yabancı dil sınavlarında jüri tarafından başarılı bulunan adaylar programa kayıt yaptırabilirler. 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Yeterlik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.  Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki (2) tanesi  lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli gördüğü derslerden de   seçilebilir.

 Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili:  Spor Fizyoterapisi yüksek Lisans programı  kapsamında  spor fizyoterapisi, spor bilimleri ve egzersiz fizyolojisi alanında klinik ve bilimsel çalışma veya yorum yapabilen,  klinik çalışma veya bilimsel çalışma  sonuçlarını kanıta dayalı olarak  savunabilen, sunabilen, muhakeme becerisi gelişmiş, etik çalışma prensiplerini, ekip çalışması içinde uyumlu ve işbirliğine açık, bilgiyi paylaşan, gelişimlere açık, hayat boyu öğrenme, ulusal ve ulusalarası gelişmeleri takip edebilen spor fizyoterapistleri yetiştirmek üzere bir eğitim programı yürütülmektedir. Eğitim programında   zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilerin  uzmanlaşmak istedikleri veya ilgi duydukları alanlara  göre seçebilecekleri   seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri: Mezunlar spor yaralanmaları alanında çalışan hastanelerde, spor bilimleri ve egzersiz fizyolojisi alanlarındaki araştırma merkezlerinde, spor hekimliği anabilim dallarında ve özel  kliniklerde, spor sağlık merkezlerinde, spor klüplerinde, federasyonlarda geniş  istihdam imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan ve akademik kariyer yapmak  isteyen mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

 Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz : Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Başarı notu, yüksek lisansta CC’den düşük olamaz. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir. 

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.  Spor Fizyoterapisi  Yüksek Lisans programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tez savunmasında başarılı olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. 

Çalışma Şekli: Tam zamanlı 

Bölüm Olanakları: Spor FizyoterapisiAnabilim Dalı’nda iki profesör, bir doçent ve iki  yardımcı doçent görev tam zamanlı olarak yapmaktadır. Biri uzman olmak üzere üç araştırma görevlisi mevcuttur. Teorik ve uygulamalı derslere egzersiz fizyolojisi alanında uzman, spor hekimi bir profesor, ortopedist ve spor hekimi bir   doçent ,  spor fizyoterapisi alanında  bir  uzman da yarım zamanlı olarak destek vermektedir. Araştırmalar Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesi’nde   öğrenci laboratuvarı olarak da kullanılmakta olan iki (2) araştırma laboratuvarında ve  ortak çalışma  yürütülen kliniklerde, takımların bünyelerindeki tedavi merkezlerinde gerçekleştirilebilmektedir.