Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi


Program Tanımları

Kuruluş: Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. 

Amaç: Programın temel amacı; besin, beslenme ve/veya diyetetik alanında yetişmiş personelin vizyonunu evrensel değerler ve ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda genişletmek, aile ve toplum için sağlığı koruma, sürdürme, geliştirme aktivitelerini planlama ve yürütme, sağlığın bozulması durumunda ise; bireyin gereksinim duyduğu tıbbi beslenme tedavisi uygulama bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, ulusal ve uluslar arası tanınırlığa, uygulama ve araştırma yapabilecek mesleki yeterliliğe ulaşmış uzman personel haline getirmektir. 

Hedef: Programın temel hedefi; evrensel standartlarda beslenme ve diyetetik eğitimini sürdürerek, toplumun sürekli değişen ve gelişen besin gereksinimlerine yanıt verecek, yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık,  beslenme ve diyetetik alanında bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve liderlikte değişim ajanı olabilen evrensel insan hakları ve değerlerine saygılı, bilimsel araştırma bilgi ve becerisine sahip, otonom, sorumluluk üstlenebilen, ulusal ve uluslararası ortamlarda mesleki özgüveni olan, üretken ve mutlu bireyler yetiştirmektir. 

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Beslenme ve Diyetetik alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans

Kabul ve kayıt koşulları: Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Bu bölüme ALES ve üniversitelar arası kurul tarafından uygun görülen dil sınavlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler kabul edilmektedir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. 

Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili: Programa en az 4 yıllık lisans mezunu tüm adaylar başvuru [i1] [BOB2] yapabilirler. Ancak Tıp Fakültesi ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü dışında mezuniyeti olanlar bilimsel hazırlık almak zorundadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri: Beslenme ve Diyetetik lisans eğitimine sahipmezunlarımız, yüksek lisanslarını tamamladıktan sonra kamuya ve özel sektöre ait yataklı tedavi kurumları, rehabilitasyon merkezleri, ayaktan tanı ve tedavi merkezleri, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren merkezler (üniversiteler, il sağlık müdürlükleri, sağlık eğitimi şirketleri, sağlık bakanlığı), evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, yaşlı-çocuk-engelli bireyler için bakım ve rehabilitasyon merkezleri, spor merkezleri, sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşları gibi bir çok alanda istihdam olanağından aldıkları üst düzey bilgiler sayesinde öncelikli olarak yararlanma olanağı bulmaktadır.

Başka bir daldan lisans eğitimi üzerine yüksek lisans yapan mezunlarımız, mevcut lisans eğitimlerine ek olarak yeni ufuklar açmış ve asıl mesleklerini daha donanımlı ve yetkin olarak yapmaya olanak bulurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan ve akademik kariyer yapmak  isteyen mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz : Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Başarı notu, yüksek lisansta CC’den düşük olamaz. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir.

Mezuniyet Koşulları: Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için akademik yıl sonunda veya programın tamamlanmasını müteakip dönem sonu sınavı veya final sınavı yapılacaktır. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Öğrenci bitirme tezini bitirdiğinde tez savunma sınavına girmek ve başarı ile tamamlamak zorundadır.

Çalışma Şekli: Tam zamanlı 

Bölüm Olanakları: Beslenme ve DiyetetikAnabilim Dalında bir adet uygulama laboratuvarı ve mutfak bulunmaktadır.