Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi


Program Tanımları

Kuruluş: Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, 2013 yılı Ocak ayı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Amaç: Bu programın amacı evrensel değerlerin yansıra ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik aktivitelerini planlayabilen ve yürütebilen, kanıta dayalı bakım verebilen, eğitim, araştırma,  danışmanlık ve liderlik rollerini en iyi şekilde uygulayabilen uzman hemşireler yetiştirmektir.

Hedef: Programın temel hedefi farklı sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek; yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık, üst düzeyde bakım, eğitim, araştırma, danışmanlık ve liderlik bilgi ve becerisine sahip, kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, sorumluluk üstlenebilen, sağlık politikalarına yön verebilen, üretken uzman hemşireler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Uzman Hemşire” unvanının alındığı alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans

Kabul ve kayıt koşulları: Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Bu bölüme üniversite düzeyinde eğitim veren hemşirelik okullarından mezun olanlar kabul edilmektedir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı’nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse de kayıt yaptırabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen “Lisansüstü Programlarına Yatay Geçiş Temel İlke ve Kuralları” kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ile 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.  Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Program Profili: Hemşirelik yüksek lisans programı, öğrencilerine evrensel değerlerin yansıra ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik aktivitelerini planlayabilme ve yürütebilme, kanıta dayalı bakım verebilme, eğitim, araştırma,  danışmanlık ve liderlik rollerini en iyi şekilde uygulayabilme yeteneği kazandırır. Farklı sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek; yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık; üst düzeyde bakım, eğitim, araştırma, danışmanlık ve liderlik bilgi ve becerisine sahip, kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen, sorumluluk üstlenebilen, sağlık politikalarına yön verebilen, üretken uzman hemşireler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri: Programdan mezun olanlar kamuya veya özel sektöre ait sağlık kurumlarında uzman hemşire unvanı ile hemşire, yönetici hemşire, süpervizör hemşire, koordinatör hemşire, üniversitelerde akademisyen,  sağlık projeleri yürüten sivil toplum kuruluşlarında araştırmacı, proje koordinatörü ve eğitimci olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş: Yüksek lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz: Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Her dersin öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların yarıyıl notu içindeki ağırlığı %30’dan az, %70’ten fazla olamaz. Başarı notu, yüksek lisansta CC’den düşük olamaz. Bunun altındaki notlar ders tekrarı gerektirir.

Mezuniyet Koşulları: Öğrencilerin uzman hemşire unvanını alabilmesi / programı tamamlayabilmesi için en az öngörülen sayıda dersi ve krediyi almış; dersler ile ilgili başarı kriterlerinin tümünü karşılamış olması, yanı sıra bir tez hazırlaması, jüri önünde yapılan tez savunma sınavında başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve pratik tüm derslere %100 devam esas olup, geçerli bir mazeret olmak koşulu ile ancak %20’ye kadar olan devamsızlıklar kabul edilebilir. Her öğrenci program çerçevesinde en az 1 adet seminer vermekle yükümlüdür. Programda yer alan uygulama dersleri için öğrenciler klinik alanda staj yapmak zorundadırlar. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve harf notuna dönüştürülmesi ilgili enstitünün Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılır. Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli: Tam zamanlı 

Bölüm Olanakları: Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans Programında 1 profesör ve 2 doçent, 1 yardımcı doçent ve 1 doktoralı öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Gerekli derslerde diğer fakülte/bölümlerden görevlendirme yapılmaktadır.