• TR
  • EN

Farmakognozi biyolojik kaynaklı ilaç hammadde ve yardımcı maddelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyolojik kaynaklı ilaç hammaddeleri olarak ise başta bitkiler olmak üzere, hayvanlar, mikroorganizmalar ve deniz canlıları Farmakognozi Anabilim dalının araştırma alanlarını oluşturmaktadır.

Günümüzde kullanılmakta olan ilaçlara bakıldığında bunların önemli bir kısmının kaynağını biyolojik materyaller oluşturduğu görülmektedir. Doğadan elde edilen saf biyoaktif moleküller, doğrudan ilaç olarak kullanılabileceği gibi,  yarısentez yoluyla daha etkili ve düşük yan etkiye sahip bileşiklere dönüştürülebilmekte veya sentetik ilaçlara model oluşturabilmektedir. Hiç şüphesiz ki yeni ilaç keşfinde başta bitkiler olmak üzere doğal kaynaklar çok büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.

Bu programın başlıca amacı, doğanın zengin kimyasal çeşitliliğinden yararlanılarak sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi amacıyla ilaç moleküllerinin geliştirilmesi ve yeni moleküllerinin keşfine yönelik yöntemlerin öğrenilmesidir. Bu amaçla,

  • Araştırmaların planlanması ve yürütülmesinde uygulanacak temel bilimsel yöntemlerin aktarılması,
  • İlaca yönelik çalışmalarda kaynak oluşturan, doğal kaynaklara ait halk tedavi kültürlerindeki kullanılışları ile ilgili bilgilerin derlenmesi,
  • Doğal kaynaklardan hareketle kimyasal ve biyolojik yöntemler ile etken bileşenlerin ayırımı ve spektroskopik yöntemlerle yapısal analizi,
  • İlaça olarak yararlanılan dal ürünlerde kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri

gibi temel konularda izlenecek yöntemler verilerek bu konularda geliştirmiş araştırmacılar yetiştirmektir.

Kuruluş: Farmakognozi Doktora Programı, 2007 yılı itibariyle Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. 

Amaç: Programın temel amacı; çeşitli disiplinlerde bütünleştirilmiş geniş tabanlı uygulamalarla farmakognozi ve biyolojik bilimlerde en modern araştırma yöntemleri uygulayabilen, konusuna hakim, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, bir farmakognozi araştırmasını planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Farmakognozi bilim doktoru yetiştirmektir.

Hedef: Bu programın başlıca amacı, doğanın zengin kimyasal çeşitliliğinden yararlanılarak sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi amacıyla ilaç moleküllerinin geliştirilmesi ve yeni moleküllerinin keşfine yönelik yöntemlerin öğrenilmesidir. Bu amaçla, araştırmaların planlanması ve yürütülmesinde uygulanacak temel bilimsel yöntemlerin aktarılması, ilaca yönelik çalışmalarda kaynak oluşturan, doğal kaynaklara ait halk tedavi kültürlerindeki kullanılışları ile ilgili bilgilerin derlenmesi, doğal kaynaklardan hareketle kimyasal ve biyolojik yöntemler ile etken bileşenlerin ayırımı ve spektroskopik yöntemlerle yapısal analizi, ilaca olarak yararlanılan dal ürünlerde kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri gibi temel konularda izlenecek yöntemler verilerek bu konularda geliştirmiş araştırmacılar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Program tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Farmakognozi alanında doktora derecesine sahip olunur.

Eğitim Dili: %100 İngilizce