• TR
  • EN

Kuruluş: Protetik diş tedavisi doktora programı 20.10.2003 yılında kurulmuş,  06.06.2005 yılından itibaren mezun vermektedir.

Amaç: Protetik diş tedavisi anabilim dalının doktora eğitiminde amaç; çağdaş ve uluslararası olanaklarla yetişmiş, sert ve yumuşak dental doku kayıplarına en uygun protetik tedavi planını hazırlayan, ileri protetik diş tedavi bilgilerine sahip olan ve güncel gelişmeleri takip eden diş hekimleri yetiştirmektir. Protetik diş tedavisi doktora eğitimi alan diş hekimlerinin, topluma ileri seviyede sağlık hizmeti verebilecek, özgün araştırma planlayacak ve yapabilecek klinik ve bilimsel donanıma sahip olarak yetiştirilmesi amaçlanır.

Hedef: Protetik diş tedavi anabilim dalının doktora programının temel hedefi; çağdaş ve uluslararası alanda hastaların tanı ve tedavi planlamasını başarı ile gerçekleştirebilecek hastalara en uygun protetik tedavi planlamasını başarı ile yapabilen, alanında sürekli kişisel gelişimi hedefleyen ve bilimsel gelişmeleri takip eden protetik diş tedavisi doktoralı diş hekimleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Protetik Diş Tedavisi Doktora Diploması” derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi: Doktora 

Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü ve kayıt esasları “Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ” içinde  yer alan “İkinci bölüm-Kayıt ve Esasları” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Protetik diş tedavisi doktora programına başvuran adaylar Diş hekimliği fakültesinden mezun veya Protetik diş tedavisi yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar: Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisans üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Madde 5.  Yatay geçiş yoluyla öğrenci Kabulü" esalarına uygun olarak Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ‘Lisans üstü programlarına yatay geçiş temel ilke ve kuralları’ kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik 14 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Ders dönemini takiben, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanması için yeterlik sınavı yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları, Haziran-Temmuz ve Aralık-Şubat aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan doktora yeterlik sınav jürisi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez jürisi, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tez ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan doktora öğrencisi, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Doktora tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez çalışması konusu verilir. 

Program Profili: Doktora programının mezunları: (1) programı tamamladıklarında Protetik diş tedavisi disiplininin kapsadığı konularda hem teorik hem de klinik alanlarda yetkinlik kazanırlar ve (2) başta eğitim kurumları olmak üzere sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu Protetik diş tedavisi uzmanları olarak yeterliliğe sahip olmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle): Program mezunları çoğunlukla kamu kuruluşları, özel muayenehane ve hastanelerin yanı sıra üniversite hastanelerinde protetik diş tedavisi uzmanı olarak çalışırlar ya da kariyerlerine devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak devam ederler. 

Üst Derece Programlarına Geçiş: Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yurtdışında post-doktora programlarında öğrenim görebilirler ve çalışmalar yapabilirler. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından, yarıyıl içindeki uygulama, laboratuvar gibi çalışmalar ile sınav ve akademik faaliyetler göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarı notu olarak bir harf notu verilir. Başarı notları, katsayıları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:

Harf  Notu

Kat Sayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

FF

0,00

0-49 Başarısız (Yıl sonu sınavına girip başarılı olamayan)

FA

0,00

Başarısız (Devamsızlık nedeniyle yılsonu sınavına girmeye hak kazanamayan)

Ayrıca, öğrencilerin durumlarına göre aşağıdaki kısaltmalar kullanılır.

a) AU- Dinleyici: Derse dinleyici olarak katılan öğrencilere verilir.

b) I- Eksik: Geçerli mazeretleri nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin, I notunun gerektirdiği eksiklikleri en geç izleyen yarıyılın ders ekleme/bırakma tarihi sonuna kadar tamamlamaları gerekir; eksikliklerin tamamlanması üzerine öğrenci gerekli notu alır, bu tarihe kadar eksikliklerin tamamlanmaması halinde öğrencinin I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

c) L- İzinli: Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca izinli olan öğrenciler için kullanılır.

ç) NC- Kredisiz: Kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır.

d) ND- Diplomaya Yönelik Olmayan: Üniversiteden diploma almaya yönelik olmayan ve kredili veya kredisiz olarak alınan dersler için kullanılır ve not ortalaması hesabına katılmaz.

e) S- Yeterli: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

f) U- Yetersiz: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

g) R- Tekrar: Dersin tekrarlandığını gösterir.

ğ) RR- Not Yükseltmek İçin Tekrar: Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için verilir.

h) T- Transfer: Kurum içi veya kurum dışı başka bir programdan transfer olup ilgili anabilim dalı önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir. Kurum içi transfer derslerinin notları ortalamaya katılır, kurum dışından transfer edilenler katılmaz.

ı) W- Dersten Çekilme: Ders ekleme/bırakma tarihinden sonra her yıl akademik takvimde belirlenen süre içinde, danışmanın onayıyla gerçekleşir.

i) X- Proje ve Tezler İçin Devam Ediyor: Proje, tez ve benzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

Mezuniyet Koşulları: Mezuniyet koşulları ‘Yeterlilik Koşulları ve kuralları’ bölümünde açıklandığı gibidir. Protetik Diş Teadavisi Doktora programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak,  yeterlilik ve tez savunmasında başarılı olmak mezuniyet için gerekli koşuldur. 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme): Tam zamanlı

Bölüm Olanakları: Protetik diş tedavisi doktora programında iki profesör, altı doçent, iki yardımcı doçent ve iki öğretim görevlisi bulunmaktadır. Programın bağlı bulunduğu Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, bir adet sert doku laboratuarı ve bir adet yumuşak doku laboratuarı yer almaktadır.