• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEND 699
Ders Dönemi: 
Güz
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
30
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Endodonti alanında özgün veya yayınlanmış bir hipotezi etik prensiplerden ödün vermeden ispatlamaya yönelik çalışma planlayabilme veya mevut çalışmalardan derleyebilme, bu çalışma için gerekli materyal metot geliştirebilme, geliştirilen materyal metodu uygulayabilme, sonuçları objektif yöntemler ile toplayabilme, istatistiğini gerçekleştirebilme ve elde edilen sonuçları eleştirel bir yaklaşım ile güncel literatür ve bilimsellik ile yorumlayarak hem sözlü hem de yazılı olarak savunabilmenin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Endodonti alanında yayınlanmış literatür, klinik uygulamalar, sözlü ve yazılı sunum teknikleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: Klinik performans değerlendirme formları,

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Literatüre hakim olarak özgün hipotez geliştirebilme veya yayınlanmış literatürlerden bir konu derleyebilme. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,

16,17,18,19,20,21

1,2,3,4,5 A,B,C,D
Bilimsel makaleleri araştırma yöntemlerine göre incelebilme, araştırma planlayabilme ve eleştirel yaklaşarak planlamadaki hataları fark edebilme 1,2,3,4,5,6,7, 1,2,3,4,5 A,B,C,D
Planlanan araştırmayı gerçekleştirebilmek için gerekli olan donanım ve bilgiyi tespit edebilme, bunları elde edebilme, kullanabilme ve sonuçlarını toplayabilme. 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 A,B,C,D
Elde ettiği sonuçları kanıta dayalı diş hekimliği açısından değerlendirebilme, istatistiğini gerçekleştirebilme, bilimsel ve eleştirel bir yaklaşım ile yorumlayabilme. 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 A,B,C,D
Elde ettiği sonuçları tüm literatürden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırabilme ve farklılıkları değerlendirerek bu farklılıkların nedenlerini tartışabilme. 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 A,B,C,D
Elde ettiği bilimsel sonuçları klinik pratiğine yansıtabilme. 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,

16,17,18,19,20,21

1,2,3,4,5 A,B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
  Endodonti alanında planlanan çalışmanın yürütülmesi, online veya basılı literatürün incelenmesi, sonuçların toplanarak değerlendirilmesi, yorumlanması ve sözlü ve yazılı olarak savunulması  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Online ve basılı dergiler

Pathways of the Pulp

Endodontics, Ingle,Cohen

Endodontic Surgery, Syguk Kim

Mahmoud Torabinejad, Richard E Walton. Endodontics: Princible and practice, 2009.

Philip Lumley, Nick Adams, Philip Tomson. Practical Clinical Endodontics, 2006.

Stephen Cohen, Kenneth M. Hargreaves. Pathways of the pulp, 2010.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Endodonti Master Tezi
Ödevler  
Sınavlar Tez Savunması

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI Sayı KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-Vaka   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlaması yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme.         X  
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme.         X  
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme.         X  
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilme ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme.         X  
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon, apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme.         X  
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler ve travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme.         X  
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini, uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme.         X  
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarını ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme.       X    
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının esaslarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme.       X    
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme.       X    
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme.       X    
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme.       X    
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme.       X    
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme.       X    
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme.       X    
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi.       X  
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)         X
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme.         X
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow up.       X  
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim.       X  
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulanabilme.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 28x toplam ders saati)      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 28 54 1512
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final      
Toplam İş Yükü       1512
Toplam İş Yükü / 25 (s)     60,4
Dersin AKTS Kredisi     60